பகவத் கீதை

எவன் செயலின்மையில் செயலையும், செயலில் செயலின்மையையும் காண்கின்றானோ அவன் ஞானி ஆவான். எனவே ஞானத்தால் ஒருவன் தான் ஒருபோதும் செயல் செய்பவன் அல்ல என்று புரிந்து கொள்வான்.

– பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *