பால் மனம்

ஒருகுழந்தை  தாய்இடம்  அதிகம் 

பால் அருந்தினல்   

அறிவை புறக்கனித்து மந்தமகவே இருக்கு     
தாய்இடம்  பாலை புறக்கனிக்கும் 

குழந்தை  சற்று அறிவு  விசயத்தில்

குடுதலகவே இருக்கு  
பாலை புறக்கனிக்கும்  குழந்தை  

இனிப்பை அதிகம்  உண்ணும்  

சிரியவர்கள்  பொரியவரனலும் 

சலிக்கமள்  இனிப்பை உன்னும்
தாய்பாலை  அதிகம் உண்ணும்  குழந்தை   கரத்தையும்   துவரையும் 

அதிகம் உண்னும்    
தாய்பாலை  அதிகம்  உண்னும் 

குழந்தை  தாய்மேள் பசம் சற்றுகுரைவக 

இருக்கும்  
  தாய்பாலை  குரைவக

உண்னும்  குழந்தை   தாய்மேல் அன்பு அதிகமகா இருக்கும்   

தாய்பாலை  தனக புறக்கனிக்கும் 

குழந்தை புத்தியிலும்  அறிவிலும் 

சற்று குடுதல்லக இருக்கும் 

பாலை குரைவக குடிக்கும் 

குழந்தை இடம்  காமம்  அதிகம் இருக்கும் இடம் பேருள்எவள் பர்த்து செயல் பாடுவதில் கில்டடி
இதர்க்கு கரனம்  அந்த குழந்தை  தாயிஇடம்  இருந்து காமத்தை  

அதிகம் எடுத்ததுஇல்லை 

இதனளே கோவம் பசம் அன்பு காமம் அதிகமய் இருக்கும் 
பெரியகுழந்தைகளகி  பால்நிருத்தும்

குழந்தை  காமத்திலும்  கோவத்திலும்

செயல்திரனிலும்  சற்று  பேருமையக இருக்கும்  தாய் இடம் பால்அருந்துபேது தன்னையும் அறியமல் தாய் சிளநேரங்களில் உணர்சிக்கு அளகிவிடுவதள் 

இந்தகுழந்தை இப்படி இருக்கிது 

இதைஇல்லைஎன்று யாரும் மருக்க முடியது   இதன்ல் இந்குழந்தை 

கரத்தையும்  அதிகம் உண்ணும்

என்என்றல்  பால்அருந்தும் களத்தில்

தாய் ஒருகுருப்பிட்டா நாலைக்குபின் 

உணவு விசயத்தில்  தலர்த்தி  உணவோடு  கரம் புளிப்பு செர்த்து கோள்வள்  இதனள்தன் இந்த வித்தியசம்  
அதிகம் பால் அறுந்தும் குழந்தைக்கும்

அருந்ததா குழந்தைக்கும்  வித்தியசம்

சாந்தேகம் இருந்தல் நிங்கள் 

பாத்துபெருடத்தில்  விசரியுங்கள் 
பொண்பில்லைகலைபேருத்தவரை

தய் இடம் சாத்தனபால் அறிந்திய

குழந்தைகள்  மிகவிரைவிள் புப்படைந்து

விடுவர்கள் 
உடல்நம்மை பேதுமஅளவுவளர்ந்ததும் 

புறக்கனிக்குறது  பாருவமகா 

வாளர்ந்து மனம் விசதுவங்கிகீறது 

மலரகஇருந்தலும் மாங்கையக இருந்தலும்   நாருமனத்தின் கோல்லளவே  வேடித்து வேளியே  வருபேது  மனம் விசுது  
தேவைக்குமேள்  இருக்கும்பேது 

புறக்கனிக்கபடுகுது  

மலரின்  வசமும்  மாங்ஙையின்  

ஆழகும்  இந்தபுறக்கனிப்பே  

இயற்கையாக  நடைபொருகுறது
ஒருவருக்கு ஞானம் அதிகம் அகும்பேது

மனமும்  இயர்க்கையும் புறக்கனிக்கம்

போது ஞானமக வேளிவருகுறாது

அன்டத்தேடு வேடித்து செந்தல்தன் 

அவர் முழுமையன ஞானத்தை பேருகுறர்   
தொடரும்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *