இயற்கையகா உரங்குகுகூறேன் ஏதுவும் ஏண்னிடம் இல்லை

Advertisements

இருப்பதை எடுத்து செல்ல இவ்வுலகில் என்ன உண்டு ஏன்பதை உணர்ந்து விட்டேன் காவலைகள் கான்டு
கலைத்து ஏன்ன கான்டேன்

நிலையன கவலையும் இல்லை
நிலம்தன் துனையிருக்க

பட்டடை போத்திணலும் பாரந்தமேனி துக்கம் வரும நிலத்தில் சாய்ந்து உரங்கா நேடுநள் தேவை ஏன்னா

தேவை திரவில்லை தேதியும் விளங்க வில்லை

கவலை கலை கான்டது இல்லை காட்டில் நன் உரங்க உரக்கத்தை தேடிசெல்ல ஒருபோதும் நினைத்தது இல்லை

உண்டவுதன் உரங்கிவிடுவேன்
ஒழ்வுஏன்றலும் உரங்கி விடுவேன்

வேந்தன் விட்ட வழில் விதியை அறிய வில்லை
விலைநிலத்தில் விழுந்தாதும் துங்கி விட்டேன்

தூக்கத்தை துனை கோன்டு துலைத்து விட்டேன் காருமத்தை

கலைப்பரா தூங்குகுறேன் கட்டின் வேலை இருக்கு கடவுல்தனே விட்ட வழியில் கவலை இன்றி வாழுகுறேன்

கவலைகாலை கலைந்து விட்டள் கட்டம் தரையும் பஞ்சுமேத்தை

இயற்கையக உரங்கு குறேன்
இறைவன் என்னை படைத்தது
இருப்பை அரிந்து இருந்திடுவேன்
இயற்கையக இருந்திடுவேன்

உரிமைகள்
உணக்கும்
உண்டு
உள்மணதை தோட்டுவிடு
தோட்டதும் தூவங்கி விடுவய் துன்பத்தை
துரந்து விடு

You may also like...

Leave a Reply