நற்சிந்தனை – அகத்தாய்வு

Advertisements

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

அகத்தாய்வு:

அகத்தாய்வு என்னுடைய எண்ணங்களை சிறப்பாக கையாள எனக்கு உதவி செய்கின்றது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

நாம் அகத்தாய்வு பயிற்சியை வளர்த்துக்கொள்ளும்போது, மனமானது எதிர்மறையானவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பதால், நம்முடைய எண்ணங்களை கையாள்வது சுலபமாக இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். சரியான எண்ணங்களும், பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளும் முயற்சியின்றி தோன்றுவதால் நாம் சிந்திப்பதற்கு குறைவான நேரம் எடுப்பதை நாம் காண்கின்றோம்.

செயல்முறை:

நான் அதிகமாக சிந்தனை செய்வதை நான் பார்க்கும்போதும், என்னுடைய மனதில் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை பற்றி ஆராயும்போதும், நான் முயற்சி செய்து மௌனமாக அமர்ந்துகொண்டு என்னுள் ஆழமாக செல்வதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். என்னுள் ஆழமான அமைதியை நான் அனுபவம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளும்போது, என்னால் அனைத்து நேரங்களிலும் அமைதியாகவும் நேர்மறையாகவும் இருக்க முடியும்.

You may also like...

Leave a Reply