நற்சிந்தனை – பொறுமை

இன்றைய சிந்தனைக்கு

பொறுமை:

பொறுமையாக இருப்பவரே தொடர்ந்து வெற்றியை அனுபவம் செய்கின்றார்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

காரியங்கள் விரைவாக நடக்க வேண்டும் என நாம் எதிர்பார்கின்றோம். நாம் சிறிதளவு முயற்சி செய்தாலும் கூட பெரிய அளவில் முடிவுகளை எதிர்பார்கின்றோம். நம்மிடம் பொறுமை இல்லாமையால், சூழ்நிலையை புரிந்துகொள்ளாமல் சட்டென்று நாமாகவே முடிவுசெய்து எதிர்த்து செயல்படுகின்றோம். இவ்வாறு நடக்கும்போது, அநேகமாக நாம் குறைவான வெற்றியையே அடைகின்றோம்.

செயல்முறை:

நான் விதைகின்ற விதைகளின் பலன் சரியான நேரத்தில் வெளிவரும் என புரிந்து கொள்வது அவசியமாகும். இது முடிவுகளை வேகமாக எதிர்பார்க்காமல் பொறுமையுடன் காத்திருப்பதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது. மிகவும் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளிலும் கூட பொறுமையானது நான் மௌனமாக இருப்பதற்கு எனக்கு உதவுகின்றது. நான் பொறுமைமிக்கவராக ஆகும்போது, என்னுடைய செயல்களின் முடிவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் நான் வெற்றியை அனுபவம் செய்வேன்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *