ஆப்பிள் வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கவும்.

Advertisements

ஆப்பிள் மேல் ஒட்டி இருந்த sticker எதற்காக ஒட்டி உள்ளது. அதில் ஏன் numbers உள்ளது.

PLU code (price lookup number) இதனை வைத்து நாம் சாப்பிடும் ஆப்பிள் இயற்கை ஆனதா /மரபணு மாற்று உற்பத்தியா / chemical உரங்களில் விளைந்ததா என அறிய முடியும்.எவ்வாறு அறிவது:

1. PLU code ல் 4 எண்கள் இருந்தால் – முழுக்க வேதி உரம் கலந்தது.

2. PLU code ல் 5 இலக்கம் இருந்து அது “8” என ஆரம்பித்தால் அது மரபணு மாற்றம் செய்யபட்டது.

3. PLU code ல் 5 இலக்கம் இருந்து அது “9” என ஆரம்பித்தால் அது முழுக்க இயற்கையானது.

இனி ஆப்பிள் வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கவும்.

You may also like...

Leave a Reply