பால் மனம்

Advertisements

ஒருகுழந்தை  தாய்இடம்  அதிகம் 

பால் அருந்தினல்   

அறிவை புறக்கனித்து மந்தமகவே இருக்கு     
தாய்இடம்  பாலை புறக்கனிக்கும் 

குழந்தை  சற்று அறிவு  விசயத்தில்

குடுதலகவே இருக்கு  
பாலை புறக்கனிக்கும்  குழந்தை  

இனிப்பை அதிகம்  உண்ணும்  

சிரியவர்கள்  பொரியவரனலும் 

சலிக்கமள்  இனிப்பை உன்னும்
தாய்பாலை  அதிகம் உண்ணும்  குழந்தை   கரத்தையும்   துவரையும் 

அதிகம் உண்னும்    
தாய்பாலை  அதிகம்  உண்னும் 

குழந்தை  தாய்மேள் பசம் சற்றுகுரைவக 

இருக்கும்  
  தாய்பாலை  குரைவக

உண்னும்  குழந்தை   தாய்மேல் அன்பு அதிகமகா இருக்கும்   

தாய்பாலை  தனக புறக்கனிக்கும் 

குழந்தை புத்தியிலும்  அறிவிலும் 

சற்று குடுதல்லக இருக்கும் 

பாலை குரைவக குடிக்கும் 

குழந்தை இடம்  காமம்  அதிகம் இருக்கும் இடம் பேருள்எவள் பர்த்து செயல் பாடுவதில் கில்டடி
இதர்க்கு கரனம்  அந்த குழந்தை  தாயிஇடம்  இருந்து காமத்தை  

அதிகம் எடுத்ததுஇல்லை 

இதனளே கோவம் பசம் அன்பு காமம் அதிகமய் இருக்கும் 
பெரியகுழந்தைகளகி  பால்நிருத்தும்

குழந்தை  காமத்திலும்  கோவத்திலும்

செயல்திரனிலும்  சற்று  பேருமையக இருக்கும்  தாய் இடம் பால்அருந்துபேது தன்னையும் அறியமல் தாய் சிளநேரங்களில் உணர்சிக்கு அளகிவிடுவதள் 

இந்தகுழந்தை இப்படி இருக்கிது 

இதைஇல்லைஎன்று யாரும் மருக்க முடியது   இதன்ல் இந்குழந்தை 

கரத்தையும்  அதிகம் உண்ணும்

என்என்றல்  பால்அருந்தும் களத்தில்

தாய் ஒருகுருப்பிட்டா நாலைக்குபின் 

உணவு விசயத்தில்  தலர்த்தி  உணவோடு  கரம் புளிப்பு செர்த்து கோள்வள்  இதனள்தன் இந்த வித்தியசம்  
அதிகம் பால் அறுந்தும் குழந்தைக்கும்

அருந்ததா குழந்தைக்கும்  வித்தியசம்

சாந்தேகம் இருந்தல் நிங்கள் 

பாத்துபெருடத்தில்  விசரியுங்கள் 
பொண்பில்லைகலைபேருத்தவரை

தய் இடம் சாத்தனபால் அறிந்திய

குழந்தைகள்  மிகவிரைவிள் புப்படைந்து

விடுவர்கள் 
உடல்நம்மை பேதுமஅளவுவளர்ந்ததும் 

புறக்கனிக்குறது  பாருவமகா 

வாளர்ந்து மனம் விசதுவங்கிகீறது 

மலரகஇருந்தலும் மாங்கையக இருந்தலும்   நாருமனத்தின் கோல்லளவே  வேடித்து வேளியே  வருபேது  மனம் விசுது  
தேவைக்குமேள்  இருக்கும்பேது 

புறக்கனிக்கபடுகுது  

மலரின்  வசமும்  மாங்ஙையின்  

ஆழகும்  இந்தபுறக்கனிப்பே  

இயற்கையாக  நடைபொருகுறது
ஒருவருக்கு ஞானம் அதிகம் அகும்பேது

மனமும்  இயர்க்கையும் புறக்கனிக்கம்

போது ஞானமக வேளிவருகுறாது

அன்டத்தேடு வேடித்து செந்தல்தன் 

அவர் முழுமையன ஞானத்தை பேருகுறர்   
தொடரும்

You may also like...

Leave a Reply