நற்சிந்தனை – எளிமை

Advertisements

இன்றைய சிந்தனைக்கு

எளிமை:

எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்பவரே வலியிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றார்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

எளிமையாக வாழ்வது என்பது காரியங்களை தெளிவாக பார்பதற்கு கற்றுக்கொள்வதாகும். விஷயங்களை நாம் விரும்பியவாறு பார்ப்பதற்கு நாம் தேர்வு செய்யலாம் – முக்கியமானவற்றில் மனதை செலுத்தி முக்கியமில்லாதவற்றிலிருந்து நம்மை விடுவித்துகொள்வதே சிறப்பான தேர்வாகும். அதன்பின் கடந்தகாலத்தோடு தொடர்புடைய எதிர்மறையான உணர்வுகளை நம்மால் விட்டுவிட முடியும். மேலும் அவற்றிலிருந்து நாம் கற்றுகொண்டதை மட்டுமே நினைவுசெய்வதாகும்.

செயல்முறை:

எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்வது என்றால் எனக்கு உதவக்கூடிய காரியங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதும் துன்பத்தை கொண்டுவரக்கூடியவற்றை விட்டுவிடுவதும் ஆகும். இன்று ஏதாவது தவறாக போகும்போது, நிகழ்காலத்தை தெளிவாக பார்பதற்கு உதவக்கூடிய என்னுடைய எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்களில் நான் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும்.

 

You may also like...

Leave a Reply