ஓஷோவின் மறுபிறவி(4)

Advertisements

இதைப் போல ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை, மேலும், அவர்கள் இருவரும் என்ன பேசினார்கள் என்பதும் எனக்குத் தெரியாது. சமய பொது மேடையில், நான் பிறந்து மூன்று நாட்களுக்கு அழவே இல்லை. என்று என் தாயார் சொன்னதாக வெளியிட்டார். மேலும், அந்த மூன்று நாட்களுக்கு, நான் பால் கூட அருந்தவில்லையாம்! இது,என் தாயாருக்கு, என்னைப் பற்றி முதலில் எழுந்த ஞாபகம்.

ஆமாம். இது உண்மைதான். 700 வருடங்களுக்கு என்னுடைய முற்பிறவியில், அப்பொழுது 21 நாள் விஷேசமான. ஆன்மிகத் தியானத்தில் இருந்தேன். அது இறப்புக்கு முன் செயக் கூடியது. அதாவது 21 நாள் உபவாசம் மற்றும் ஆழந்த தியானம் இருந்து, நான் என் உடலை விட்டு நீங்க வேண்டும். அதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. ஆனால், என்னால் 21 நாட்களை முடிக்க முடியவில்லை . அதற்கு பாக்கி இன்னும் 3 நாட்கள் இருந்தன. மூன்று நாட்கள் உபவாசத்தை இந்தப் பிறவியில் முடிக்க வேண்டியிருந்தது.

இந்த வாழ்க்கை, அதன் தொடர்ச்சிதான். இந்த 700 வருட இடைவெளிக்கும், இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. மூன்று நாட்கள் பாக்கி இருந்ததற்குக் காரணம், நான் அப்பொழுது கொல்லப்பட்டேன். அதாவது 21 நாட்கள் முடிவு பெறுவதற்கு, 3 நாட்களுக்கு முன்பே
கொல்லப்பட்டேன்.

தொடரும்…

You may also like...

Leave a Reply