ஓஷோவின் மறுபிறவி(5)

Advertisements

அந்த மூன்று நாட்கள், இந்தப் பிறவியில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருந்தது. அப்படி அந்த 21 நாட்களை அந்தப் பிறவியிலே
பூர்த்தி செய்து இருந்தால், நாள் அடுத்த பிறவி எடுக்க வேண்டியிருந்திருக்காது.

இப்பொழுது, இதைப் பொருத்த வரையில்
நீங்கள் பல விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

அந்த மெல்லிய திரைக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு, அதைத் தாண்டுவது என்பது மிகவும் கஷ்டம், மேலும், அந்தத் திரை எப்பொழுது விலகும் என்னும் விழிப்போடு பார்த்துக் கொண்டு காத்திருப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல, ஏன், அது முடியாத காரியம் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் என்னுடைய உபவாசத்தை 3 நாட்கள் கழித்து வெற்றிகரமாக முடிந்திருந்தால், அது நிகழ்ந்திருக்கும். ஆனால் அதற்குள் நான் கொல்லப்பட்டேன்.

ஜூடாஸுக்கு (JUDAS), ஜீசஸின் பகை இல்லாவிட்டாலும், அவன் எப்படி அவரை பலமுறை கொல்ல முயன்றானோ, அதைப்
போல என்னைக் கொன்ற ஆளுக்கும், எனக்கும் எந்த பகையும் கிடையாது. இருந்தாலும், அவன் தனக்குள் பகை உணர்வை வளர்த்து வந்திருக்கிறான். இதை என் பிரசங்கத்தில் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன்.

You may also like...

Leave a Reply