ஓஷோவின் மறுபிறவி(6)

Advertisements

ஆனால், அவன் என்னைக் கொன்றது, மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது தான். நான் இறக்கும் போது, 3 நாள் உபவாசம் பாக்கி இருந்தது. நான் ஞானம் அடைவதற்கு, சென்ற பிறவியில் 21 வருடங்கள் கழித்து பயன் கொடுத்தது! அதை சென்ற பிறவியிலேயே பாக்கியுள்ள, 3 நாட்களில் அடைந்திருப்பேன்.

அந்த மூன்று நாட்களில் உள்ள ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஈடாக, இந்தப் பிறவியில் 7. வருடங்களை செலவழிக்க வேண்டியதாகி விட்டது! ஆகவே தான், நான் சென்ற பிறவியில் முழுமையாக ஞானம் அடைந்து, இந்தப் பிறவியை எடுத்தேன் என்று என்னால் சொல்ல முடியவில்லை.

ஆகவேதான், நான் ‘கிட்டத்தட்ட’ஞானம் அடைந்த நிலையில், இந்தப் பிறவியை எடுத்தேன் என்று கூறுகிறேன். அந்தத்
திரையை அப்பொழுதே தூக்கியிருந்தால், என் விருப்பப்படி ஒரே ஒரு பிறவியை எடுத்திருக்கலாம். ஆனால், அந்த மூன்று நாள் உபவாசம் முடியாத வேளையில், நான் கட்டாயமாக மறுபிறவி எடுக்க நேர்ந்தது.

இப்பொழுது, என்னால் இன்னும் ஒரு பிறவி எடுக்க முடியும். அது உண்மையிலேயே உபயோகமாக இருந்தால், நான் அதைச்
செய்வேன். இந்தப் பிறவியின் முழுவாழ்க்கையில், அடுத்த ஒரு பிறவி
எடுப்பது உண்மையிலேயே உபயோகமாக இருக்கும் என்று துருவித் துருவி ஆராய்வேன். அப்படி அது உபயோக இருக்கும் என்று நான் கருதினால், நான் மீண்டும் மறுபிறவி எடுப்பேன். இது என் விருப்பத்தில் நடைபெறும். அப்படியில்லாவிட்டால், இந்த விஷயம் முடிவு பெற்றது என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆகவே, நான் முற்பிறவியில் கொல்லப்பட்டது, ஒரு வகையில் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக
அமைந்து விட்டது என்றே நான் கருதுகிறேன்.

முற்றும்.

You may also like...

Leave a Reply