குறள் 331:

Advertisements


நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை
மு.வ உரை:
நிலையில்லாதவைகளை நிலையானவை என்று மயங்கி உணரும் புல்லறிவு உடையவராக இருத்தல் வாழ்க்கையில் இழிந்த நிலையாகும்.

You may also like...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com